fbpx

Általános Szerződési Feltételek

Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) Farkas Ildikó Gabriella (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett LétStúdió weboldalon (https://letstudio.hu/) elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://letstudio.hu/) történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://letstudio.hu/aszf

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltatói adatok

A szolgáltató neve:    Farkas Ildikó Gabriella egyéni vállalkozó
A szolgáltató székhelye: 2428 Kisapostag, Panoráma utca 9.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: farkasildi@letstudio.hu

Nyilvántartási száma: 51276915
Adószáma:                 68132714-1-27
A nyilvántartásba történő bejegyzésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 82.§ (2) bekezdése és a 86. § (3) bekezdése alapján került sor.

A szerződés nyelve: magyar

ÁSZF tárgya és hatálya

 1. Jelen ÁSZF a weboldal használata és egyéb szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket.
 2. A jelen ÁSZF hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed. A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetve jogosítják a Szolgáltatót és a Felhasználókat, azok minden képviselőjét, jogutódját, vagy engedményezettjét.
 3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁFSZ értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 4. A jelen ÁSZF 2021. március hónap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az ÁSZF vonatkozik a hatálybalépése előtt létrejött szolgáltatási jogviszonyokra is, akként, hogy a Felhasználók a jelen ÁSZF rendelkezéseit az egyes szolgáltatások megrendelésével, illetve azok meghosszabbításával egyidejűleg elfogadják.
 5. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et a módosítással érintett Felhasználók előzetes értesítése mellett. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 10 (tiz) nappal a weboldalakon közzéteszi. A Szolgáltatást újonnan igénybe vevő Ügyfelek részére a módosított ÁSZF a közlésének napján hatályossá válik. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 6. A visszakereshetőség érdekében a Szolgáltató az ÁSZF valamennyi korábban hatályban lévő verzióját archiválja.
 7. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

 

A regisztrált Felhasználóra vonatkozó rendelkezések

 1. Az a Felhasználó válik regisztrált felhasználóvá a https://letstudio.hu oldalon, aki sikeresen befejezi a portál regisztrációs eljárását.
 2. Minden Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiókjában közölt adatoknak (név, utónév stb.) valósnak kell lenniük. A https://letstudio.hu oldalon minden felhasználójának csak egy profilja lehet.
 3. A  https://letstudio.hu oldalon regisztrált felhasználók nem oszthatják meg belépési adataikat más felhasználókkal, amennyiben ez megtörténik, úgy az Szolgáltató korlátozhatja, vagy megvonhatja a felhasználó jogosultságait, törölheti felhasználói fiókját a kifizetett regisztráció visszatérítése, vagy bármilyen egyéb anyagi/természetbeni kompenzáció nélkül.
 4. A  https://letstudio.hu oldalon regisztrált felhasználók bármikor törölhetik regisztrált státuszukat, amennyiben az oldal adminisztrátorától írásban kérik felhasználói fiókjuk törlését.
 5. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül eltávolítsa a regisztrált felhasználók felhasználói fiókját, korlátozza, vagy megtiltja hozzáférésüket a https://letstudio.hu Szolgáltatót ezért felelősség nem terheli.
 6. Tilos a következők küldése, továbbítása:
 • olyan információk (beleértve olyan videó és audio anyagokat), amelyek publikálása vagy továbbítása harmadik fél szerzői jogait szegi, vagy azokba ütközik
 • olyan információk, amelyek más személyre sértőek, megalázók lehetnek,
 • olyan információk, amelyek erőszakot, fajgyűlöletet, vagy más illegális tevékenységet szítanak, arra buzdítanak, vagy azt jelenítenek meg,
 • olyan információk, amelyek vulgárisak, szeméremsértők, vagy más módon illetlenek,
 • olyan információk, amelyek vírust tartalmaznak, vagy bármilyen módon képesek bármilyen számítógépes, vagy kommunikációs eszköz szoftverében hibát okozni, azt károsítani, használatát korlátozni. Ide tartoznak többek közt, de nem kizárólag a lánclevelek, kéretlen reklámlevelek, vagy nem koordinált hirdetések,
 • olyan információk, amelyek pornográf, vagy kifejezetten erotikus tartalommal bírnak,
 • olyan információk melyek vagy jogszabályba, vagy a jó erkölcsbe tartoznak,
 • olyan információ, amely bármilyen módon korlátozza, vagy a napi működésből kizökkenti a https://letsudio.huoldal működését, biztonságát.

A fentiek feltételek bármelyikének teljesülése esetén Szolgáltató eltávolítja a fenti információkat, megszünteti a feltöltő, küldő vagy közzé tevő személy felhasználói fiókját vagy ideiglenesen blokkolja az ahhoz való hozzáférést.

Felelősség

 1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik személyek által létrehozott vagy közzétett tartalmakért, amelyeket harmadik személyek töltöttek fel Szolgáltató rendszerébe, vagy amelyekre a weboldalak hivatkoznak. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azon webhelyekért, amelyekre a Felhasználó által elhelyezett bannerek, linkek, stb. mutatnak. Amennyiben az ilyen módon közzétett linkekkel kapcsolatosan bármilyen probléma merül fel, Szolgáltató kizárja felelősségét minden tekintetben, és a folyamatban lévő szolgáltatás díja is teljes mértékben megilleti.
 2. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldalak tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból, a Szolgáltató éves 99,5%-os rendelkezésre állási vállalását meghaladó esetleges üzemzavarokból eredő károkért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.
 3. Jogszabályban meghatározott kivételekkel a weboldal a Felhasználó  által közzétett anyagok tartalmáért illetve jogtisztaságáért, valamint a szolgáltatás használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, elmaradt haszonért, amelyek a hu-n elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is.
 4. Továbbá Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a rendszer használatából adódó károkért, illetve bármely más fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. A Szolgáltatót minden esetben kizárólag a megrendelt Szolgáltatás ellenértékének mértékéig terheli kártérítési felelősség.
 5. Amennyiben a letstudio.hu-n a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költség és kár megtérítését magára vállalja. Továbbá vállalja, hogy a szolgáltató jó hírnevének visszaszerzése érdekében mindent megtesz, amit tőle a Szolgáltató jogosan elvárhat, kér és követel.
 6. A Felhasználó köteles a szolgáltatást jogszerű és törvényes célokra és módon használni.
 7. A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve díjfizetéshez kapcsolódó adatait azok megváltozása esetén 5 (öt) munkanapon belül a Szolgáltató felé bejelenteni, az oldal felületén megváltoztatni. A Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén kizárja a Szolgáltató késedelmét, és az ebből eredő többletköltségeit jogosult a pszichológusra hárítani. Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatti számlázási késedelem esetén nem vállalja a Szolgáltatás folyamatos biztosítását.
 8. A Felhasználó teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a Felhasználó tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.

 

Díjazás

 1. Az egyes szolgáltatások mindenkori díjszabását a https://letstudio.hu oldalon közzétett aktuális díjtáblázata tartalmazza.
 2. A díjakat a Felhasználó kizárólag a https://letstudio.hu által biztosított fizetési módokat használva egyenlítheti ki.
 3. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjakat minden év januárjában a KSH által közzétett, az előző naptári évre vonatkozó inflációs rátának megfelelően (kerekítve) minden előzetes értesítés nélkül is egyoldalúan módosítani.
 4. A Szolgáltató főszabályként elektronikus számlát bocsát ki szolgáltatásairól, melyet a Billingo szoftverrel állít elő. A számlát email-ban küldi meg Felhasználó részére. Az elektronikus számla megtekintéséhez szükséges, térítésmentesen beszerezhető szoftver (Adobe Acrobat Reader) beszerzése a Felhasználó feladata.
 5. A Felhasználó által megfizetett díjat a Szolgáltató nem téríti vissza, kivéve, ha a díjköteles Szolgáltatás nyújtása a Szolgáltatónak felróható okból marad el, vagy erről a Felek egyedileg rendelkeznek.

 

Szerzői jogok

 1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a https://letstudio.hu weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.
 2. Miután a https://letstudio.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 3. A https://letstudio.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
 4. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.
 5. Tilos továbbá a https://letstudio.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).
 6. A LétStúdió név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

Egyéb rendelkezések

 1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 3. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF, illetve az Egyedi Szerződés alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 4. Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik Szolgáltató székhelye szerint illetékességgel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

Szerződés létrejötte és hatálya

A Felhasználó a https://letstudio.hu szolgáltatásainak igénybevételére jogosító szerződést az elektronikus regisztrációs űrlap kitöltésével elektronikus úton köti meg. A szerződés attól a naptól kezdve jön létre, amikor a Felhasználó honlap szolgáltatásait igénybe vette.

Farkas Ildikó Gabriella